Organic Food Farm - Farm Webflow Template

NOTKOLAN TILA

Maisemanhoitoa suurella sydämellä

Notkolan tila sijaitsee Etelä-Karjalassa ja kuuluu Kesusmaa-Kirjavalan maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Tilan vanhoja perinnebiotooppeja hoitavat ylämaankarjaemot vasikoineen, eläimiä on vuodenajasta riippuen 60–70. Ylämaankarjaemot korvasivat lypsykarjahiehot maisemanhoitajina vuonna 2011. Vuonna 2016 koko tila peltoineen ja eläimineen siirtyi luomutuotantoon. Tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos vuonna 2019, jolloin nykyinen omistaja Jatta Paajanen hyppäsi ohjaksiin yhdessä avopuolisonsa Niko Tynkkysen kanssa. Vanha isäntä Matti työskentelee kuitenkin edelleen tilalla kokopäiväisesti. Jatta on koulutukseltaan Agrologi AMK, hevostenhoitaja, hevosharrasteohjaaja ja lisäksi opiskellut vuosina 2016–18 Viikissä kasvintuotantotieteitä.  Niko työskentelee tällä hetkellä UPM Kaukaan sahalla Lappeenrannassa.

emoja ja vasikoita

Tilan naudat

Notkolan tilalla on 30 emoa ja ne elävät kahdessa laumassa poikien maalis-toukokuussa, ensimmäisen kerran noin kolmivuotiaana. Vasikat vieroitetaan 8–10 kuukauden ikäisinä. Vieroituksen jälkeen sonnivasikat kuljetetaan mahdollisimman stressittömästi tuttujen ihmisten kanssa muutaman kilometrin päähän Pekosenmäen tilalle. Lehmävasikat jäävät Notkolan tilalle ja jalostuksellisesti parhaimmat hiehot siirretään emolaumoihin noin kahden vuoden iässä.

Jatta Paajanen rapsuttaa haikkuvasikkaa.
Ylväs ylämaanlehmä seisoo illalla laitumella.
perinnebiotoopit

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito

Notkolan tilalla on maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus yhteensä noin 50 hehtaarille perinnebiotooppeja. Näistä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita alueita on yhteensä reilut 20 hehtaaria. Osa lohkoista kuuluu NATURA-verkostoon ja Kultakallion laidunalue on yksityistä luonnonsuojelualuetta.

Tilan perinnebiotoopit ovat pitkään laidunnettuja ja edustavia perinnemaisemia. Maisemallisesti tilan ympäristö on harvinaislaatuinen. Lue lisää perinnebiotoopeista.

Kirjavalan laitumet palkittiin Vuoden maisemateko -kunniamaininnalla vuonna 2020.

Olemme Luonnonlaidunlihan tuottajat ry:n jäseniä!

Tilamme niityistä kirjoitettua:

“Kirjavalan laitumet ovat arvotettu valtakunnallisesti arvokkaiksi perinnemaisemiksi. Kallion ympärillä, osittain maisema-alueella, sijaitsee myös maakunnallisesti arvokas Kallion niitty sekä Kirjavalan laitumien pohjoispuolella Naukkarisenmäen maakunnallisesti arvokas perinnemaisema.”

H. Lies-Niittymäki. Kaakkois-Suomen perinnemaisemat, Etelä-Karjala. 2014.

“Tien itäpuolella kosteaan painanteeseen laskevilla kuivilla rinteillä on edustavaa ketokasvillisuutta ja mäen päällä on nuorehko mäntymetsikkö. Molemmat laidunosat halkaisee kostea painanne ojineen ja molemmilla on melko tiheä puustoinen metsäsaareke. Kissankello ja ketoneilikka ovat hyvin runsaita kuivilla ketorinteillä. Rinteiden alla on soistunutta kosteaa niittyä ja tuoretta heinäniittyä. Pitkään jatkuneen laidunnuksen ansiosta alue on säilynyt avoimena ja runsaslajisena. Alueen kasvilajistoon kuuluu arvokkaita perinnebiotooppeja indikoivia lajeja mm. ketonoidanlukko, ketokaunokki ja kesämaitiainen.”

Kaakkois-Suomen Ely-keskus, 2015

"Kunniamaininta Jatta Paajaselle Parikkalaan
Jatta Paajanen hoitaa Kirjavalan laitumia. Valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi sijaitsee Notkolan tilalla. Tila on hoitanut Kirjavalan laitumia usean sukupolven ajan laiduntamalla. Hoidossa on erinomaisesti huomioitu alueen kasvien, eläinten ja hyönteisten tarvitsemat elinolosuhteet.

Maa-ja kotitalousnaiset Etelä-Suomi Tiedote:
Lappeenrannan kaupungin uudet niityt ovat Etelä-Karjalan Vuoden maisemateko 2020

"Maakunnan paras perinnebiotooppi oli edelleen Parikkalan Kirjavalan niitty,
joka on laaja, kumpuileva nautakarjan laidun."
"Kasvillisuudeltaan ja maisemaltaan edustavaa niittyä vaihtelevassa maastossa. Nautakarjan laidunnus on jatkunut pitkään. Kasvilajeja jäkki, kesämaitiainen, ketoneilikka, kissankäpälä."

Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutti,  Etelä-Karjalan perinnebiotoopit 2018,
Juha Jantunen, Kimmo Saarinen, Tiina Vitikainen, Anna Johansson